3. GODINA,  SRPSKI JEZIK OD A DO Š

Izvođenje kao način tvorbe reči

Reči koje nastaju spajanjem tvorbene osnove i sufiksa se nazivaju izvedenice, a takav način građenja reči naziva se izvođenjem (sufiksacijom).

Tvorbena osnova može se dobiti od različitih vrsta reči: glagola (prodav-), imenica (knjig-), prideva (lep-)…

Od sufiksa zavisi da li će reč ostati u istoj vrsti od koje je nastala, poput primera grad – gradić, ili će promeniti vrstu kao u primeru naseliti – naselje.

Na spoju tvorbene osnove i sufiksa može doći do različitih glasovnih promena, koje mogu promeniti osnovu, kao u primeru stan-+beni = stambeni.

Izvođenje (sufiksacija) imenica

Najčešći sufiksi za tvorbu imenica su sledeći:

Sufiksi za vršioce radnje ili zanimanje:

 • -ac: pisac
 • -lac: prevodilac
 • -ač: pevač
 • -telj: učitelj
 • -ar: mesar
 • -nik: poreznik
 • -aš: košarkaš
 • -džija: sladoledžija
 • -ista: ekonomista

Sufiksi za stanovnike ili pripadnike naroda:

 • -(j)anin: Beograđanin
 • -(a)c: Britanac
 • -lija: Nišlija

Sufiksi za označavanje prostorija i prostora uopšte:

 • -ana: kuglana
 • -ara: gvožđara
 • -nica: sudnica
 • -onica: učionica
 • -lište: štelište

Sufiksi za apstraktna i uopštena značenja:

 • -stvo: slikarstvo
 • -ost: hrabrost
 • -ota: lepota
 • -oća: hladnoća
 • -ina: brzina
 • -a: osuda
 • -ba: borba

Sufiksi za glagolske imenice:

 • -nje: disanje
 • -će: otkriće
 • ǿ (nulti sufiks koji je glasovno prazan): lov

Mocioni sufiksi (promena roda bez promene značenja):

 • -ica: pevačica
 • -ka: frizerka
 • -inja: robinja
 • -kinja: studentkinja

Sufiksi subjektivne ocene (deminutivna i augmentativna značenja):

 • -ić: brodić
 • -čić: sinčić
 • -ica bubica
 • -(a)k: cvetak
 • -ce: zvonce
 • -če: prozorče
 • -ina: junačina
 • etina: ručetina
 • -urda: glavurda
Unsplash

Izvođenje (sufiksacija) prideva

Izvođenje prideva grupisano je prema njihovom značenju:

Pridevi sa značenjem osobine:

 • -(a)n: slobodan
 • -av: klizav
 • -at: glavat
 • -ast: kockast
 • -ljiv: stidljiv

Pridevi sa značenjem prisvojnosti:

 • -ov/ev: Milanov, Đorđev
 • -in: ženin

Razne vrste veza i pripadnosti:

 • -ski: ženski, grčki, knjiški
 • -ji: dečji
 • -ni: severni
 • -nji: gornji

Deminutivna značenja (sufiksi subjektivne ocene):

 • -kast: zelenkas
 • -ašan: slabašan
 • -ičast: beličast
 • -uškast: lepuškast

Izvođenje (sufiksacija) glagola

Izvođenje glagola grupisano je prema različitim značenjaima i vidovima:

Radnja (stanje, zbivanje):

 • -a(ti): cvetati
 • -i(ti): oštriti
 • -ova(ti): napredovati
 • -ka(ti): gukati
 • -ira(ti): adresirati
 • -isa(ti): kanalisati

Sufiksi za promenu glagolskog vida:

 • -ija(ti): zavijati
 • -iva(ti): kazivati
 • -ava(ti): dodavati
 • -a(ti): padati
 • -nu(ti): viknuti

Sufiksi sa deminutivnim i augmentativnim značenjima:

 • -uta(ti): skakutati
 • -ucka(ti): čituckati
 • -ka(ti): kuckati
 • -aka(ti): tužakati
Unsplash

Sufiksoidi

Sufiksoidi su morfeme grčkog ( i ređe latinskog) porekla, koje dolaze na kraj tvorenice.

Zovu se sufiksoidi zato što su vezane morfeme, kao i ostali sufiksi, i nemaju samostalno značenje:

 • -log: fiziolog, sociolog, biolog
 • -fon: mikrofon, gramofon, ksilofon
 • -skop: mikrosop, kaleidoskop, periskop
 • -fob: ksenofob, anglofob, homofob
 • teka: biblioteka, kinoteka, diskoteka
 • -drom: hipodrom, aerodrom, kosmodrom
 • -bus: autobus, minibus, trolejbus

Napomena

U sledećim objavama biće više reči o svakom od načina tvorbe ponaosob, uz mnogobrojne primere koji će ovu oblast gramatike učiniti razumljivijim.